ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΗ αντιδικία στην πράξη, ανεξάρτητα από τη φύση της (διοικητική, αστική, εμπορική, ποινική ή κοινωνική), τον τόπο άσκησης ή τον τρόπο έκφρασής της (δικαστική ή διαμεσολάβησης) απαιτεί κάθε ενέργεια να λαμβάνει χώρα με γνώμονα τη στρατηγική και την ευελιξία, ανά πάσα στιγμή να μπορείς να αναπροσαρμόσεις τη θέση σου για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Προϋποθέτει επομένως μια εκτίμηση του φακέλου σε καθεμία από τις διαστάσεις του (ανθρώπινη, επαγγελματική, κοινωνική, οικονομική, χρηματοοικονομική κ.λπ.), απαιτεί μια μεθοδική προσέγγιση για την έρευνα και διαφύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων και εν συνεχεία να πραγματοποιηθεί ανάλυση κινδύνου και ζημίας προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα καθορισμού δικαστικής ή διαπραγματευτικής στρατηγικής.

Η υπεράσπιση είναι λοιπόν μια ισχυρή και διαρκής δέσμευση. Για τον λόγο αυτό, ο Etienne Rosenthal αποφάσισε να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας σε διάφορους τομείς όπου οι έννοιες του κινδύνου και της ευθύνης έχουν ισχυρή παρουσία.